Anunţ pentru ocuparea postului de referent cultural

Kategória: Hirek

25-01-2017

Centrul Cultural Gheorgheni organizează concurs în perioada 22.02.2017, la sediul instituţiei din Gheorgheni , b-dul Frăţiei, nr. 9.

Anunţ  nr.14 din 25.01.2017

Centrul Cultural Gheorgheni organizează concurs în  perioada 22.02.2017, la sediul instituţiei din Gheorgheni, b-dul Frăţiei, nr. 9. pentru ocuparea  postului de referent cultural din cadrul Compartimentului de Organizare Evenimente, Marketing.

Date privind funcţia:

–        vacantă

–        denumirea: referent cultural

Probe stabilite pentru concurs:

–        data predării lucrării scrise: 13.02.2017, ora 15:00

–        interviul, în data de 22.02.2017, ora 9:00

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

-          dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 13.02.2017, ora 15:00, la secretariatul Centrului Cultural Gheorgheni şi va conţine  în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 alin (1) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 286/2011, si HG 1027/2014 respectiv:

a) cerere de înscriere adresată managerului Centrului Cultural Gheorgheni

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor acestea

c) copia diplomelor de studii şi a altor date care atestă efectuarea unor specializări, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor acestea

d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specializarea studiilor necesare ocupării funcţiei;

e) cazierul judiciar – model European

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate în standardul stabilit de Ministerului Sănătăţii;

g) Curriculum vitae;

h) lucrare scrisă de maxim 5 pagini A4 (caractere cu mărimea 12, Times New Roman, spaţiu de rând 1,5) cu tematica Programele culturale şi comunitare a Centrului Cultural Gheorgheni pe stagiunea 2017/2018;

Condiţii de  participare la concurs:

Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exerciţiu;

e) are o stare de sănătăte corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

a) studii medii cu diplomă de bacalaureat

b) program de lucru flexibil

c) iniţierea şi organizarea programelor culturale

d) cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Google Drive)

e) cunoaşterea limbii maghiare, române, engleze (pe nivel de scris şi conversaţie)

f) deprindere bună de comunicaţie şi capacitate de muncă

g) abilitate pentru muncă individuală şi exigentă

Atribuţii specifice postului referent cultural:

ATRIBUŢIIREFERENT CULTURAL

-          Promovarea activităţilor culturale organizate în cadrul instituţii;

-          Explorarea spaţiului în aer liber pentru diferite activităţi în vederea păstrării tradiţiilor populare, etnografice;

-          Crearea condiţiilor pentru asigurarea continuităţii manifestărilor şi evenimentelor culturale tradiţionale (festivaluri, concerte, litearatură);

-          Sprijinirea, conservarea valorilor tradiţionale (dansuri şi cântece populare);

-          Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi ştiinţifice;

-          Conservarea şi trasmiterea valorilor morale, artistice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

-          Organizarea şi susţinerea interpreţilor şi formaţiilor artistice de amatori, a unor concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării interpreţilor şi formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi judeţene;

-          Stimularea creativităţii şi talentului;

-          Difuzarea de filme artistice şi documentare;

-          Organizarea unor cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, de artă plastică şi de artă fotografică;

-          Organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare profesională continuă;

-          Să iniţieze relaţii profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate;

-          Să elaboreze proiecte şi/sau programe culturale-artistice şi de educaţie permanentă;

-          Să analizeze fezabilitatea acestora;

-          Să pregătească implementarea lor;

-          Să integreze beneficiarii în coletive de lucru, pe baza opţiunilor formulate;

-          Să furnizeze toate informaţiile şi explicaţiile necesre desfăşurării în bune condiţii a activităţilor.

 

Bibliografia pentru concurs este prevăzută în anexa care face parte integrantă din anunţ.

 Concursul va fi adus la cunoştinţă publică prin:

-          afişarea la sediul Centrului Cultural Gheorgheni, b-dul Frăţiei, nr. 9., pe pagina de Internet www.gymk.ro

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la secretarul Comisiei de concurs sau tel. 0266-361.992.

Manager,

Forika Sebestyén

Anexă

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de referent  cultural din cadrul Secţiei pentru Compartimetn Organizare evenimente, Marketing

1.     O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile şi completările ulterioare;

2.     O.U.G. nr 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura

3.     Ordin nr 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale

4.     Ordin 471/1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife de intrare

5.     Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale

6.     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

7.     Programul Europa Creativă (2014-2020)